View count: 2777

National Scenic Areas


National Scenic Areas
This is an image

The National Scenic Areas in Taiwan (Chinese國家風景區Taiwanese: Kok-ka Hong-kéng-khu, Hakka: Koet-kâ Fûng-kín-khî) are managed by the Tourism BureauMinistry of Transportation and Communications. Currently, there are currently thirteen national scenic areas.

Name Chinese Taiwanese Hakka Formosan Region
Alishan 阿里山 A-lí-san Â-lî-sân PsoseonganaTsou Southern Taiwan
Dapeng Bay 大鵬灣 Tāi-phêng-oan Thai-phèn-vân   Southern Taiwan
East Coast 東部海岸 Tang-pō͘ Hái-hōaⁿ Tûng-phu Hói-ngan   Eastern Taiwan
East Rift Valley 花東縱谷 Hoa-Tang Chhióng-kok Fâ-Tûng Chiúng-kuk   Eastern Taiwan
Maolin 茂林 Bō͘-lîm Meu-lìm TeldrekaRukai Southern Taiwan
Matsu 馬祖 Má-chó͘ Mâ-chú   Outlying Islands
North Coast and Guanyinshan 北海岸及觀音山 Pak-hái-hōaⁿ kap Koan-im-soaⁿ Pet-hói-ngan khi̍p Kôn-yîm-sân   Northern Taiwan
Northeast and Yilan Coast 東北角暨宜蘭海岸 Tang-pak-kak kap Gî-lân Hái-hōaⁿ Tûng-pet-kok khi̍p Ngì-làn Hói-ngan   Northern Taiwan
Penghu 澎湖 Phêⁿ-ô͘ / Phîⁿ-ô͘ Phàng-fù   Outlying Islands
Siraya 西拉雅 Se-la-ngá Sî-lâ-ngâ SirayaSiraya Southern Taiwan
Southwest Coast 雲嘉南濱海 Hûn-Ka-Lâm Pin-hái Yùn-Kâ-Nàm Pîn-hói   Southern Taiwan
Sun Moon Lake 日月潭 Ji̍t-goa̍t-thâm Ngit-ngie̍t-thàm ZintunThao Central Taiwan
Tri-Mountain 參山 Saⁿ-soaⁿ Sâm-sân   Central Taiwan